Seneste nyt

19. november 2021

Styrket kommunalpolitisk modstand mod havmølleparken

Den i forvejen massive modstand i byrådet i Assens mod havmølleparken i Lillebælt er blevet endnu mere udtalt efter kommunalvalget. I det kommende byråd er der efter alt at dømme kun to ud af 29 medlemmer, som går ind for projektet. I det gamle var der fire for og 25 imod.
   Også i Sønderborg er der en begyndende modstand. For første gang blev en kandidat, som er lodret imod havmølleplanen, valgt i byrådet, og flere andre politikere satte i valgkampen spørgsmålstegn ved projektet. Der er dog indtil videre stadig stor opbakning i det nye byråd, men det er modsat tidligere blevet legitimt at diskutere fornuften i et gigantisk vindkraftværk, som har udløst krig med befolkningen og politikerne i Assens. I Red Lillebælt tillod vi os at blande os i debatten med et indlæg i den sønderjyske presse.
   Planen om en havmøllepark stod i det hele taget højt på listen over vigtige emner i valgkampen. Ved Valgfolkefesten i Arena Assens var det blandt de tre spørgsmål, som borgerne via afstemninger på TV2 Fyn og i Fyens Stiftstidende havde udvalgt som de vigtigste.

15. juli 2021

Red Lillebælt vinder anke over Energistyrelsen og Sønderborg Forsyning

Energiklagenævnet har bestemt, at Red Lillebælt skal have aktindsigt i to dokumenter, som Sønderborg Forsyning og Energistyrelsen ønskede at hemmeligholde. Nævnet slår fast, at det ikke er godtgjort, at udlevering af oplysningerne vil have væsentlig økonomisk betydning for selskabet.
   Dokumenterne afslører, at Sønderborg Forsyning har været i forhandling med HOFOR Vind A/S (ejes af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) om at indtræde som 50 % kapitalejer i datterselskabet Lillebælt Vind A/S, der skal stå for opførelse og drift af den kystnære havmøllepark i Lillebælt. I den forbindelse har det været nødvendigt for Sønderborg Forsyning at få vished i Energistyrelsen for, at man fortsat kan operere under de gamle bestemmelser for kystnære havmøller. I modsat fald vil kommuner inden for 15 km afstand, herunder Assens, efter den nugældende lovgivning kunne nedlægge veto mod havmølleparken.
   Energistyrelsen nåede aldrig at tage stilling til Sønderborg Forsynings henvendelse, idet samarbejdet med HOFOR Vind A/S blev afbrudt. I stedet har Sønderborg Forsyning for nylig indledt et samarbejde med European Energy om at indtræde som 50 % procent kapitalejer i Lillebælt Vind A/S. Parterne har, så vidt Red Lillebælt er informeret, ikke oplyst offentligheden, om man på forhånd har fået Energistyrelsens tilladelse til at operere under de gamle bestemmelser og dermed undvige den kommunale vetoret, som et enigt Folketing har vedtaget.
   Assens Kommune har tidligere klaget til Energiklagenævnet over Sønderborg Forsynings overdragelser af forundersøgelsestilladelsen til skiftende interne selskaber. Assens Kommune mener, der kan være tale om egentlige ejerskifter, og i så fald træder vetoretten i kraft. Både Energistyrelsen og energiminister Dan Jørgensen mener, at der er tale om koncerninterne overdragelser, som ikke udløser vetoret. Nævnet behandler i øjeblikket kommunes klage.
   De ny oplysninger viser, at Sønderborg Kommune er i tvivl, om de kan gennemføre projektet uden at den kommunale vetoret træder i kraft, når de ønsker at dele ejerskabet med en ekstern partner.
   De hemmeligholdte dokumenter kan læses her.

8. juni 2021

Kommunerne får vetoret mod fremtidige kystnære havmølleprojekter

Den udbredte lokale folkelige modstand mod kystnære havmøller har nu resulteret i, at Folketinget indfører en kommunal vetoret ud til 15 kilometer fra kommunegrænsen. Desværre gælder vedtagelsen ikke projekter, som allerede er i forundersøgelse. Derfor kan Assens Kommune ikke bruge bestemmelsen til at stoppe Lillebælt Syd Havmøllepark.
   Men vedtagelsen af den nye regel udstiller nok en gang Sønderborg Kommunes ligegyldighed over for havmølleparkens påvirkning af fynske naturværdier og den stærke kommunale og folkelige modstand. Op til 250 meter høje møller kommer til at stå kun fire kilometer fra kysten ved Helnæs, fordi Sønderborg klynger sig til en gammel ansøgning på et lovgrundlag, der for længst er afskaffet.
   Borgmesteren i Assens Kommune, Søren Steen Andersen, medvirkede i dette radioprogram på DR om den nye vetoret.   

9. maj 2021

S spidskandidat er modstander af havmølleparken

Poul-Erik Svendsen, Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Assens Kommune, besøgte Helnæs og tog stærk afstand fra planen om en havmøllepark i Lillebælt (klik på billedet for at forstørre)

Står det til Poul-Erik Svendsen, Socialdemokratiets spidskandidat ved kommunalvalget, skal planen om en havvindmøllepark i Lillebælt skrottes. Det tilkendegav borgmesterkandidaten, da han fredag den 7. maj besøgte Helnæs på invitation af Red Lillebælt.
   Det betyder efter alt at dømme, at det kommende byråd uanset blåt eller rødt flertal fastholder en næsten enstemmig modstand mod projektet.
   Poul-Erik Svendsen gav sig god tid til at studere forholdene i området for med egne øjne at danne sig et førstehåndsindtryk af konsekvenserne af op til 220 meter høje vindmøller tæt på kysten ved unikke steder som Helnæs Fyr, Maden og Bobakkerne. Oplevelsen gjorde kun hans modstand endnu stærkere.
   Samtidig betonede han, at alle kommuner må bidrage til den grønne omstilling. Overgangen til bæredygtig energi skal fremmes, men ikke på bekostning af uerstattelige naturværdier. Især ikke, når der som i tilfældet Lillebælt Syd Havmøllepark, er gode alternative placeringer langt ude på åbent hav.

29. april 2021

Så kom sandheden frem

Skærmbillede fra www.lillebaeltsyd.dk 20. april 2021 (klik på billedet for at forstørre teksten)

Efter at Red Lillebælt har påpeget Sønderborg Forsynings misinformation omkring møllehøjder, tidsplaner og linjeføring for landanlæg har selskabet skyndt sig at rette hjemmesiden, så den er kommet i overensstemmelse med sandheden. Nemlig at der nu planlægges møller op til 220 meter, at projektet er mindst tre år forsinket, og at linjeføringen på land er flyttet fra Åbenrå til Fynshav. Fakta, som selskabet kendte allerede for cirka et halvt år siden, viser aktindsigter.
   Alligevel hævdede man indtil for et par dage siden, at ”vindmøllerne i Lillebælt Syd bliver således under ingen omstændigheder højere end 192,5 meter”. Det fremgår af skærmbilledet her, som er hentet på projektets hjemmeside 20. april 2021.
   Forundersøgelsestilladelsen åbner for møller op til 250 meters højde, og det viser sig altså, at man på ingen måde kan udelukke, at møllerne faktisk ender med at blive så høje. Hvilket Red Lillebælt hele tiden har fastholdt.  
   Tårnene på Storebæltsbroen er 254 meter høje.

20. april 2021

Sønderborg hemmeligholder dokumenter

Offentligheden må ikke få at vide, hvad der gemmer sig i to dokumenter om Lillebælt Syd Havvindmøllepark, som Sønderborg Forsyning har sendt til Energistyrelsen. Begrundelsen er, at det vil være til skade for Sønderborg Forsynings fremtidige økonomiske og forretningsmæssige forhold.
   Red Lillebælt har klaget over afslaget på aktindsigt, men Energistyrelsen fastholder afgørelsen, som også betyder, at foreningen end ikke har ret til partshøring. Red Lillebælt har derfor nu anket sagen til Energiklagenævnet.
   Indtil videre må offentligheden altså nøjes med at gætte på, hvad der gemmer sig bag aktnummer 335 med den kryptiske betegnelse ”DLAP-DK-Worksite.FID7975669” og aktnummer 336 med betegnelsen ”Kvittering for modtagelse af mail den 27. januar 2021 om tilbagetrækning af henvendelse”.
   Sønderborg Forsyning skriver selv på havmølleprojektets hjemmeside, at etablering af en vindmøllepark ”har helt naturligt stor interesse i offentligheden. Det er vigtigt for Sønderborg Forsyning at være lydhør og sikre en ordentlig proces”.
   Hvis korrekte oplysninger er en forudsætning for at sikre en ordentlig proces, må det konstateres, at hjemmesiden på flere punkter fejlinformerer. For eksempel er kabelføring til Åbenrå opgivet til fordel for landanlæg ned over Als til Fynshav. Oplysninger om projektets tidslinje er stærkt forældede. Og sidst men ikke mindst skriver man, at ”vindmøllerne i Lillebælt Syd bliver således under ingen omstændigheder højere end 197,5 meter”. Der arbejdes nu med planer om 220 meter høje møller (se nedenfor 2. april 2021 “Møllerne vokser til 220 meters højde”).
   Red Lillebælt gjorde allerede i slutningen af 2020 Energistyrelsen opmærksom på den fejlagtige information af offentligheden, men styrelsen svarede, at ”de oplysninger projektudvikler offentliggør er Energistyrelsen uvedkommende”.

17. april 2021

En fantastisk udsigt vi ikke må ødelægge

Jane Heitmann ved Bobakkerne på Helnæs (klik på billedet for at forstørre)

Folketingsmedlem Jane Heitmann (V) er stærk modstander af planen om at opføre en kystnær havmøllepark i det sydlige Lillebælt.  Den vil spolere en helt enestående natur, siger hun og appellerer til Sønderborg Kommune om at standse projektet.
   Red Lillebælt har inviteret alle fynskvalgte folketingsmedlemmer på sightseeing i de fredede områder, som får direkte udsigt til vindkraftværket helt ned til kun fire kilometers afstand. Lørdag den 17. april besøgte Jane Heitmann lokaliteterne på Helnæs og lovede, at hun vil gøre alt, der står i hendes magt, for at forhindre projektet. 
   Det er også dårligt naboskab, pointerede hun, når man påtvinger Assens Kommune et så indgribende anlæg, som byrådet gentagne gange har forsøgt at få standset.

2. april 2021

Møllerne vokser til 220 meters højde

Sønderborg arbejder nu med planer om at bygge op til 220 meter høje møller.  Det er i strid med den foreløbige miljøkonsekvensrapport, som gælder møller op til 197 meter, og som er den højde, Sønderborgs borgmester gentagne gange har udtalt ville blive den maksimale.
   Red Lillebælt har hele tiden fastholdt, at forundersøgelsestilladelsen omfattede møller op til 250 meter, og det viser sig nu, at man faktisk gør brug af denne ret.
   En aktindsigt viser, at Sønderborg Forsyning har meddelt Energistyrelsen, at “det nye scenarie alene kræver en opdatering af miljøkonsekvensrapporten, hvilket er skrivebordsarbejde. Der er således ikke tale om nye forundersøgelser”.
   Energistyrelsen vurderer dog, at en opdateret miljøkonsekvensrapport “muligvis skal i fornyet teknisk myndighedshøring, da der er tale om nye påvirkninger af støj, visuelle faktorer samt eventuelt fugle”.

28. marts 2021

Assens Kommune anker afgørelse om indsigelsesret

Assens Kommune vil have energiminister Dan Jørgensen og ministeriets jurister til at granske det afslag på indsigelse mod havvindmølleparken, som Energistyrelsen for nylig meddelte kommunen.  Hvis forundersøgelsestilladelse til et havmølleprojekt skifter ihændehaver, udvides nabokommuners ret til indsigelse fra fire til 15 kilometer under visse betingelser. Forundersøgelsestilladelsen til Lillebælt Syd Havmøllepark har skiftet ihændehaver mindst tre, måske fire gange. Først var det tilsyneladende Sønderborg Holding A/S, dernæst Sønderborg Forsyningsservice A/S, derefter Lillebælt Vind A/S og nu igen Sønderborg Forsyningsservice A/S. Det står ikke klart, hvorfor disse skift er foretaget.
   Energistyrelsen henviser til, at der er tale om koncerninterne overdragelser mellem datterselskaber. Men Assens Kommune fastholder i et brev til ministeren, at der er tale om selvstændige juridiske enheder med hvert sit formål for driften. Lillebælt Vind A/S har således blandt andet til formål at sælge aktier til privatpersoner og virksomheder uden for Sønderborg Forsyning A/S ejerkreds. 
   Hør borgmester Søren Steen Andersen begrunde kommunens holdning i P4 Fyn.

 

Energiministeren afviser indsigelse

Energiminister Dan Jørgensen og Energistyrelsen har afvist den indsigelse, som byrådet i Assens for nylig gjorde gældende over for havvindmølleparken i Lillebælt. Borgmester Søren Steen Andersen vil dog fortsat arbejde på at få stoppet projektet til fordel for mindre naturødelæggende og mere energiøkonomiske vindkraftanlæg langt ude på havene omkring Danmark.
   Se ministeren, borgmesteren, og Red Lillebælts formand kommentere sagen i TV2/Fyn.

 

Assens Kommune gør indsigelse mod havmølleparken

Byrådet i Assens håber, at en undtagelsesbestemmelse i loven om vedvarende energi kan stoppe havmølleparken i Lillebælt.
   De enorme vindmøller skal placeres blot fire km fra Helnæs, og det kan kun lade sig gøre, fordi Sønderborg Kommune påberåber sig retten til at bruge en gammel tilladelse, udstedt før grænsen for kommunal indsigelse blev udvidet til 15 km af et enigt Folketing.
   Indsigelsen er stilet til klimaminister Dan Jørgensen, som oplyser, at Energistyrelsens jurister i øjeblikket behandler sagen.
   TV2/Fyn bragte 28. januar 2021 et indslag om emnet med borgmester Søren Steen Andersen og Asthon Funck, formand for Red Lillebælt.

 

Nytårshilsen til politikere i Folketinget og byrådet

Red Lillebælt har sendt en nytårshilsen til de 15 folketingsmedlemmer, der er valgt på Fyn. Også medlemmerne af Assens Byråd har fået en hilsen med ønsket om et fortsat fokus på at forhindre opførelsen af havmølleparken.
   I henvendelsen gøres der opmærksom på, at truslen om enorme havmøller kun fire kilometer fra kysten har hængt over hovedet på borgerne i nu mere end tre år. Desuden fremhæves kraftværkets umiddelbare nærhed til Natura 2000 beskyttede områder og store fredede arealer på Helnæs og ved Aa, som tiltrækker mange fynboer og turister fra ind- og udland.
   Samtidig pointeres det over for politikerne, at Sønderborg Kommune har valgt at ignorere Folketingets vedtagelse af kommunal indsigelsesret op til 15 km fra kysten.

 

Offentlig høring tidligst ultimo 2020

Energistyrelsen oplyser til DR Syd, at man tidligst forventer at igangsætte den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark ultimo 2020. Det viser en aktindsigt til Red Lillebælt.
   Projektet er stærkt forsinket. Udover Forsvarets krav om en grundig undersøgelse af behovet for afværgeforanstaltninger er der komplikationer i planlægningen af landanlæggene, som er delt i to. Det ene – fra havmølleparken til Nordals – skal bygges af Sønderborg Forsyning med Energistyrelsen som godkendende myndighed. Det andet – fra Nordals til Åbenrå – skal bygges af Energinet med Miljøstyrelsen som godkendende myndighed.
   Sønderborg Forsyning spurgte i foråret 2020 myndighederne, om man måtte sende den allerede udarbejdede miljøkonsekvensundersøgelse af selve havmølleparken i høring her og nu. Men det frarådede såvel Miljøstyrelsen som Energistyrelsen, da havmøllepark og landanlæg udgør ét samlet projekt. En opsplitning kunne risikere at blive underkendt i Energiklagenævnet, pointerede de to myndigheder.

 

Ansvarlig grøn omstilling

Dagbladet Politiken udgav 28. august 2020 annoncetillægget Grøn Omstilling. Heri havde koordinationsgruppen Bevar Danmarks Kystnære Havmiljøer, som Red Lillebælt er med i, en annonce med titlen Hvordan sikres en ansvarlig grøn omstilling? I samme tillæg havde Ole Nyvold, som er talsperson for koordinationsgruppen og formand for Beskyt Jammerland Bugt, en artikel med titlen Bevar Danmarks Kystnære Havmiljøer.

 

Fokus på modstanden mod havmølleparken

Fyens Stiftstidende bragte 15. og 25. august 2020 fyldige artikler om modstanden mod havmølleparken i det sydlige Lillebælt. Såvel Red Lillebælts formand som borgmesteren i Sønderborg blev interviewet. Adgang til artiklerne kræver abonnement. De fleste biblioteker kan skaffe adgang.

 

Forsvarets krav om afværgeforanstaltninger

Forsvarets oplysninger om, at der må forventes krav om afværgeforanstaltninger over for Forsvarets radarer, har medført, at det nu undersøges, hvordan disse afværgeforanstaltninger skal etableres – og hvad de koster. TV2/Fyn bragte 9. august 2020 et indslag om emnet med deltagelse af Red Lillebælts formand Asthon Funck, borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen og borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen.

 

To sandheder om Lillebælt Syd Vindmøllepark

Sønderborgs borgmester indrømmer nu for første gang sort på hvidt, at der kommer vindmøller i Lillebælt, fordi kommunens egne borgere ikke vil have dem som naboer på land. Og Erik Lauritzen anerkender også, at Sønderborg kommune i stedet for kunne vælge at købe andele i en af de kommende havmølleparker. Indrømmelserne står at læse i artiklen “Danmarks klimaduks: Sønderborg er halvvejs mod CO2-neutralitet” på Ingeniørforeningens hjemmeside, Ing.dk, 5. januar 2020. Red Lillebælts bestyrelse reagerede med dette debatindlæg i Jydske Vestkysten og Avisen Danmark.