Seneste nyt

 

23. maj 2024

Høringssvar fra Red Lillebælt

Red Lillebælt har udarbejdet seks høringssvar, som påpeger alvorlige mangler i miljøkonsekvensrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark. Høringssvarene omhandler flagermus, fugle, marsvin, Natura-2000 påvirkning, visualiseringer og borgermøde (klik på linkene og læs mere om hvert emne). 
   Høringssvarene er indsendt til Energistyrelsen. 

30. april 2024

Miljøministeren skal redegøre for øgede trusler mod den sårbare bestand af marsvin i Lillebælt

Undervandsstøj fra ikke færre end tre store anlægsprojekter, herunder Lillebælt Syd Vindmøllepark, vil  som påpeget af Red Lillebælt i årene 2024-2027 yderligere forstyrre marsvinene i det sydlige Lillebælt. Det sker, selv om førende havpattedyrforskere i  ind- og udland netop har påvist, at Bælthavsbestanden falder med 2,7 procent om året og kan risikere at uddø.
   Sagen rejses nu i Folketinget af Marianne Bigum fra Socialistisk Folkeparti. Hun er partiets havmiljøordfører og har bedt miljøministeren redegøre for i hvilket omfang, at undervandsstøj fra etableringen af Lillebælt Syd Vindmøllepark, en pier ved Nordborg Ferieresort og anlæg af spuns i forbindelse med oprensning af generationsforureningen ved Himmark Strand vil fortrænge marsvinene fra det sydlige Lillebælt, og hvad det vil have af betydning for beskyttelse af bestanden af marsvin.  Spørgsmålet til miljøministeren kan læses her.

 

19. marts 2024

Marsvinet i Lillebælt kan uddø

Bestanden af marsvin i Bælthavet, som Lillebælt er del af, falder dramatisk. Det dokumenterer førende havpattedyrforskere fra bl.a. Sverige, Tyskland og Danmark i en ny artikel. Hvis udviklingen fortsætter, kan bestanden på sigt ikke reproducere sig selv. 
   Red Lillebælt gennemgår i rapporten Bælthavsbestanden af marsvin kan uddø den alarmerende udvikling set i forhold til planen om at opføre Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Den vigtigste årsag til tilbagegangen er fiskeriets bifangst. Men flere andre faktorer kan være med til at presse hvalens levevilkår, bl.a. stigende undervandsstøj fra anlæg af havvindmølleparker.
   Netop i det sydlige Lillebælt vokser forekomsten af marsvin, men falder i andre områder af Bælthavet. Det betyder, at det sydlige Lillebælt har stigende betydning for hvalens overlevelse. Det er præcis her, at der skal opføres en havvindmøllepark. I tilgift vil oprensningen af generationsforureningen ved Himmark Strand på Als finde sted på samme tid og yderligere forstyrre marsvinene i et af deres vigtigste yngle- og leveområder.

Red Lillebælt har i lyset af de nye oplysninger om den alarmerende nedgang i Bælthavsbestanden bedt tre af landets førende forskere i marsvin besvare otte spørgsmål om konsekvenserne for marsvinene af den øgede støjpåvirkning i Lillebælt. Det er seniorrådgiver Signe Sveegaard, professor Jonas Teilmann og professor Jakob Tougaard fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. De to førstnævnte er medforfattere på den nye artikel, der påviser den kritiske nedgang i bestanden.
   Desværre kan offentligheden indtil videre ikke få svar på spørgsmålene, selv om de ifølge Signe Sveegaard er ”fornuftige og relevante”. Det skriver hun i en mail til Red Lillebælt, hvori hun oplyser, at Institut for Ecoscience er rådgiver for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen i sagen, og derfor ikke kan påtage sig at udføre en særskilt vurdering. Hun oplyser desuden, at en fagligt forsvarlig besvarelse vil kræve 1-2 ugers arbejde, som skal aftales i en separat kontrakt.

Læs Otte ubesvarede spørgsmål om trusler mod marsvinet.

 

2. marts 2024

Stort flertal i byrådet fastholder nej til havvindmølleparken

23 af 29 medlemmer af byrådet i Assens Kommune siger fortsat klart og utvetydigt nej til havvindmøller tæt ved kommunens kyst. Det står klart efter byrådsmødet 28. februar, hvor flertallet vedtog høringssvar til Havplanen.
   Havplanen udlægger to kystnære områder i det sydlige Lillebælt til vedvarende energianlæg. Det ene er der, hvor Sønderborg Kommune og European Energy med det multinationale olie- og energiselskab TotalEnergies som hovedejer ønsker at opføre Lillebælt Syd Havvindmøllepark bestående af elleve 256 meter høje møller. Det andet område ligger lidt nordligere og indgår også i den forundersøgelsestilladelse, som selskabet bag Lillebælt Syd Havvindmøllepark fik i 2017.
   Assens Kommune har i øvrigt overfor Energistyrelsen sat spørgsmålstegn ved, om den planlagte havvindmøllepark er i strid med statsstøttereglerne.

I et parallelt høringssvar til Havstrategiens Indsatsprogram skriver kommunen, at det er positivt, at der arbejdes med etablering af en marin naturnationalpark i Lillebælt til fremme af den marine natur og biodiversitet. Det er også positivt, at indsatsprogrammet udpeger flere beskyttede områder i Lillebælt, men de skal udvides betragteligt, hvis naturtilstanden i bæltet skal forbedres væsentligt, påpeger kommunen. Samtidig bør der indføres et generelt forbud mod bundslæbende redskaber i hele Lillebælt.

Høringssvarene og byrådsmedlemmernes individuelle stemmeafgivning kan ses på kommunens hjemmeside.

 

1. marts 2024

Den offentlige høring er sat i gang

Energistyrelsen har sendt Lillebælt Syd Vindmøllepark i otte ugers offentlig høring. Høringsmaterialet kan ses på styrelsens hjemmeside.

 

5. februar 2024

Sønderborg Forsyning misinformer offentligheden – igen

Sønderborg Forsyning prøver at bilde offentligheden ind, at Assens Kommune og Red Lillebælt kun bekymrer sig om udsigten til havvindmøllerne. Det fremgår af et debatindlæg i Sønderborg Nyt. Red Lillebælts formand har tilbagevist den falske påstand med dette svar.

 

24. januar 2024

Up-date fra Red Lillebælt

Det er på tide med nyt fra arbejdsgruppen under Red Lillebælt. Efter en lang periode, hvor der ikke rigtig er sket noget, er der ved at komme gang i den igen. Vi har ventet længe på den endelige miljøkonsekvens-rapport, og venter stadig, men nu er den lige om hjørnet. Vi forsøger at forberede os så godt, som vi kan, og det skal I have en up-date på.
   Den seneste udvikling er den lidt overraskende udvidelse af ejerskabskredsen i Lillebælt Syd hvor SONFOR og European Energy har solgt 72% af aktierne til franske TotalEnergies, som bliver den nye hovedaktionær. Det blev offentliggjort i går til formiddag den 23. januar, og der vil være fornyet fokus på sagen i de kommende dage og uger, og der er en del punkter, der kræver yderligere afklaring.
   Så selv om Lillebælt Syd er forsinket, så er projektet ikke opgivet. Det er ikke blevet nemmere at opføre en havvindmøllepark de seneste fem år, og det er blevet meget dyrere, nu hvor alle har travlt med at udvide vindkraft og leverings-flaskehalsene bliver mere og mere alvorlige. Åben-dør ordningen blev sat i bero og til sidst helt lukket ned, men Lillebælt Syd har fået lov til at arbejde videre.
   Det politiske pres vokser, som man fik en meget klar demonstration af under det åbne samråd i Klima- Energi- og Forsynings-udvalget den 20/12 2023. Tonen var hård, og budskabet var ‘Se så og få banket noget havvind op, vi gider ikke høre mere pjat’. Med pjat menes miljø, det er slut med at lade en flok flagermus stoppe den grønne omstilling. Man kan nemt blive lidt pessimistisk, hvad angår hensynet til miljøet, og hvad en miljøorganisation som Red Lillebælt kan udvirke i en sådan situation.

Men vi giver ikke op. Der er en proces, og i følge den får vi otte uger til at indgive svar i forbindelse med den offentlige høring af den endelige miljøkonsekvens-rapport. Vi har udarbejdet nedenstående liste over de områder, hvor vi regner med, at der er noget at komme efter. Det kan godt være, den ændrer sig lidt, når vi får rapporten at se, men det er her, vi mener at kunne have de bedste muligheder for at forsinke opførelsen af møllerne.
   Områderne er som følger og der vil være en ansvarlig i gruppen og en fagmand allokereret til hver af dem:

Fugle
Flagermus
Marsvin
Undervandsstøj
Visuel støj
Vindressourcen
Juridiske aspekter/krav om fremdrift

Det sidste punkt er meget bredt og ligger måske lidt udenfor Red Lillebælts naturlige handleområde. Men det kan blive afgørende, ikke mindst hvis de miljømæssige hensyn bliver fejet af bordet. Hele forløbet omkring Åben Dør ordningen er en speget affære, hvem har fået statsstøtte, og hvorfor har man ageret, som man har? Er det fair, at projektet er trukket i langdrag i den grad, som det er tilfældet? Og hvad med det seneste ejerskifte, bør det ikke føre til, at den eksisterende bestemmelse om, at en havmøllepark skal ligge minimum 15 km fra kysten, skal respekteres?

Med venlig hilsen
på vegne af arbejdsgruppen
Søren Mikkelsen, formand

 

24. oktober 2023

Skarp kritik af miljøkonsekvensrapport

Rapporten er på flere væsentlige punkter mangelfuld. Det skriver Assens Kommune i et 18 sider langt høringssvar til Energistyrelsen, som har bedt kommunen vurdere et udkast til miljøkonsekvensrapport for Lillebælt Syd Havvindmøllepark.
   Kommunen hæfter sig særligt ved mangelfulde beskrivelser af projektets væsentlige visuelle påvirkninger af kystlandskabet. For eksempel er Helnæs Made helt udeladt i forhold til visualiseringer.
   Der er mange andre kritikpunkter. Herunder beskrivelsen af miljømæssige indvirkninger på fugle, flagermus og Natura 2000-områder. Den maksimale møllehøjde i forundersøgelsestilladelsen er 250 meter, men projektet arbejder nu med 256 meter høje møller.
   Assens Kommune rejser også tvivl om selve lovligheden af projektet. Indehavere af forundersøgelsestilladelse er skiftet flere gange, og kommunen vurderer, at der ikke længere er tilstrækkeligt sammenfald mellem oprindelig tilladelsesindehaver og nuværende indehaver af forundersøgelsestilladelsen.
   Det samlede høringssvar kan læses her.

 

12. oktober 2023

Marsvin eller møller og motorvej?

Det sydlige Lillbælt er et af de vigtigste yngleområder for marsvinet. En ny optælling viser, at mere end halvdelen af Bælthavsbestanden er forsvundet siden 2016. Alligevel vil Sønderborg Kommune og European Energy opføre en havvindmøllepark, som bevisligt forstyrrer det totalt fredede havpattedyr.
   Læs debatindlæg på fyens.dk

 

23. august 2023

Ny formand for Red Lillebælt

Søren Mikkelsen er valgt til ny formand for Red Lillebælt, efter at Asthon Funck af personlige grunde har ønsket at træde tilbage. Søren Mikkelsen, der bor på Helnæs, blev valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen i marts måned og efterfølgende udpeget til næstformand. Efter formandsskiftet er bestyrelsesmedlem Erik Poulsen ny næstformand, og suppleant Margrethe Vestergaard er indtrådt i bestyrelsen.

 

1. juni 2023

Naturen i hele Lillebælt bør have særlig beskyttelse

Livet i Lillebælt er truet. Fiskene forsvinder, og biodiversiteten falder år for år. Det er dokumenteret gang på gang af marinbiologerne.
   Red Lillebælt har derfor fået udarbejdet et notat om nødvendigheden af en langt strengere beskyttelse af naturen i og ved Lillebælt. Det gælder ikke mindst den sydlige del af bæltet, hvor havvindmølleparken skal opføres. Notatet, der er forfattet af biolog og geograf Søren Mark Jensen, beskriver i detaljer de naturrigdomme, der er i fare, hvis ikke politikerne indfører en særlig beskyttelse.
   Notatet dokumenterer, hvorfor det sydlige Lillebælt bør indgå i den kommende marine Naturnationalpark Lillebælt og som beskyttet naturområde i havplanen.
   Folketinget har vedtaget, at Lillebælt og Øresund skal være marine naturnationalparker, men den geografiske afgrænsning er endnu ikke fastlagt. Forhandlinger herom ventes at gå i gang senere i år. Biodiversitetsrådet, som rådgiver staten om naturnationalparkerne, skønner, at de beskyttede områder i Lillebælt og Øresund vil skulle udvides med cirka 1.000 kvadratkilometer. Det betyder, at den planlagte Lillebælt Syd Havvindmøllepark vil blive opført i et særligt beskyttet område, som ifølge Biodiversitetsrådet bør friholdes for havvindmøller.

 

25. januar 2023

Forskere: Marsvinene i det sydlige Lillebælt skal beskyttes bedst muligt

I en ny undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet fastslår en gruppe af landets førende marinbiologiske forskere, at Natura 2000 område nr. 173, som ligger umiddelbart syd for den planlagte havvindmøllepark, sandsynligvis har en voksende betydning for bevarelsen af Bælthavsbestanden af marsvin. Derfor bør området ”… beskyttes bedst muligt fremover… ” […] ”… særligt i relation til bifangst i garnfiskeriet, sikring af et godt fødegrundlag og ved at hindre forstyrrelser fra undervandsstøj. ”, skriver forskerne på side 20 i rapporten Miljøtilstand og presfaktorer i Lillebælt.
   Opførelse af havvindmøller genererer ekstremt høje niveauer af undervandsstøj, især når fundamenterne bankes ned i havbunden. De nye oplysninger fra forskerne betyder, at Lillebælt Syd Havvindmøllepark udgør en voksende trussel mod den samlede bestand af marsvin i Bælthavet.
   Timmermann, K., Christensen, J., Sveegaard, S., Hansen, F. T., Teilmann, J., Larsen, M. M., Jepsen, N., & Hansen, J. W. (2022). Miljøtilstand og presfaktorer i Lillebælt. DTU Aqua. DTU Aqua-rapport Nr. 404-2022.

 

4. januar 2023

Læsevejledning til meningsmåling om Lillebælt Syd havvindmøllepark

European Energy og Sønderborg Forsyning bestilte i efteråret 2022 Megafon til at foretage en meningsmåling blandt borgerne i Assens og Sønderborg kommuner om deres holdning til havvindmølleparken i Lillebælt. Undersøgelsen blev i telefonen præsenteret på en måde, så nogle borgere troede, at også Assens Kommune stod bag initiativet.
   I Red Lillebælt fik vi opklaret sagens rette sammenhæng og skrev 7. december 2022 i Lokalavisen Assens:
   ”Borgere i Assens Kommune er i den senere tid blevet ringet op af Megafon med spørgsmål om deres holdning til en havvindmøllepark i Lillebælt. Det var uklart, hvem der stod bag undersøgelsen, men det viste sig at være European Energy, der sammen med Sønderborg Forsyning står bag planen om at opføre havvindmølleparken.
   Meningen med undersøgelsen er at udstille byrådet i Assens som fjender af den grønne omstilling. Et stort flertal i Assens Byråd med borgmester Søren Steen Andersen i spidsen har nemlig fra dag ét været stærk modstander af havmølleparken, da den vil skade en stor del af kommunens unikke kystnatur. Derfor nedlagde kommunen veto mod projektet i sidste års nationale høring om Danmarks Havplan.
   Samtidig skal undersøgelsen udskamme de mange lokale modstandere af havmølleparken som grimme egoister, der hellere vil redde deres private udsigt end kloden.
   Vi har ganske vist ikke hørt resultatet af Megafons undersøgelse endnu, men det vil være en sensation, hvis den ikke viser et flertal for havmølleparken. Sådan er det nemlig gået hver gang European Energy har foranstaltet opinionsmålinger for at bane vej for kystnære havmølleprojekter.
   Et svar afhænger som bekendt af, hvordan man spørger. Da Epinion spurgte et repræsentativt udsnit af befolkningen, om vi skal opstille vindmøller og solceller, selv om de skader naturen, svarede 36 procent ja, men 45 procent nej! Bemærk, at målingen er foretaget efter Putins invasion og energikrisen accelererede (Epinion for DR, 28. april 2022).
   European Energy er kendt for en aggressiv og aktivistisk kommunikationsstrategi vendt mod lokale borgergrupper og politikere. Senest er det gået ud over modstanderne af European Energys plan om kystnær havvindmøllepark i Jammerland Bugt ved Kalundborg, hvor byrådet også i årevis har forsøgt at stoppe projektet.
   I november 2021 var der som bekendt kommunalvalg, hvor vindmøllerne i Lillebælt var et af de vigtige og meget debatterede emner. Valgets klare tale var, at projektet skulle skrottes. 27 af 29 medlemmer af det nye byråd i Assens var/er imod. Det er denne ægte demokratiske ’meningsmåling’, som European Energy nu vil underminere”.

I slutningen af december blev undersøgelsen offentliggjort. Den viste et stort flertal for havvindmølleparken i begge kommuner. I Fyens Stiftstidende 30. december 2022 udtalte Assens borgmester Søren Steen Andersen i artiklen Bred opbakning til vindmøllepark på trods af modstand: ”Det er klart, at når det er en part i sagen, der har fået lavet undersøgelsen, så er den i sagens natur ikke bestilt af en neutral part, men af en part der har en klar interesse i projektet. Det er med de briller, man skal læse sådan en undersøgelse”.
   Andreas Karhula Lauridsen, chef for havvind hos European Energy, svarede hertil: ”Det må stå for egen regning. Vi lægger rapporten frem, så man kan se, hvordan der er blevet spurgt, og så må man gøre op med sig selv, hvad man tænker om det”.

Red Lillebælt fulgte op med følgende indlæg i Lokalavisen Assens 4. januar 2023:
   ”Vi har nu haft lejlighed til at nærlæse rapporten, og her er, hvad vi tænker: En bevidst vildledning af offentligheden.
   Det viser sig, at man stort set kun har spurgt personer, der ikke bor i nærområdet til den planlagte havmøllepark. 66 % af de 510 respondenter bor mere end 15 kilometer fra kysten. Kun 2 % bor under 1 km fra kysten, og 2 % bor 1-2 km fra kysten. Altså er i alt blot 20 personer, der faktisk får udsigt til de mindst 250 meter høje møller, blevet spurgt. Og graver man lidt dybere i tallene, afsløres det, at kun 3 ud af 10, der bor under 1 km fra kysten, er for havmølleparken.
   Kun 5% af de 510 respondenter bor i postnummer 5631, som dækker det geografiske område, der er nærmest havmølleparken.
   Undersøgelsen bygger altså i al væsentlighed på svar fra personer, der bor langt væk, og som man derfor heller ikke kan forvente har sat sig ind i konsekvenserne for natur og miljø af en 160 megawatt kystnær havvindmøllepark med mindst 250 meter høje møller kun fire km fra kysten.
   Hvis tabet af biodiversitet i de indre danske farvande skal bremses, er det nødvendigt at beskytte større områder af havet mod blandt andet havvindmøller. Det fastslår Biodiversitetsrådet i den nyligt udgivne rapport Fra tab til fremgang. Havbunden i alle beskyttede områder bør friholdes for væsentlig fysisk forstyrrelse, herunder anlæg som havvindmøller, energiøer mv., skriver rådet på side 21 i rapporten. Og på side 63 kan man læse, at infrastruktur projekter som havvindmøller fører til direkte tab af marine levesteder. Folketinget besluttede sidste år, at Lillebælt skal være en marin naturnationalpark.
   Så næste gang European Energy (og Sønderborg Forsyning som ejer 50% af projektet) spørger befolkningen om deres holdning, foreslår vi for det første, at man spørger dem, det går ud over. Og for det andet, at man kvalificerer sine spørgsmål, så respondenterne faktisk ved, hvad de tager stilling til. For eksempel ved at spørge sådan her: Havvindmølleparker i indre farvande skader biodiversiteten, fastslår Biodiversitetsrådet. Mener du på den baggrund, at European Energy og Sønderborg Forsyning skal have tilladelse til at opføre en 160 megawatt stor havvindmøllepark med mindst 250 meter høje møller fire kilometer fra kysten i det sydlige Lillebælt?

Læs rapporten og døm selv

 

20. december 2022

Havvindmøller fører til tab af biodiversitet

Hvis tabet af biodiversitet i de indre danske farvande skal bremses, er det bydende nødvendigt at beskytte større områder af havet mod blandt andet havvindmøller. Det fastslår Biodiversitetsrådet i rapporten Fra tab til fremgang.
   Havbunden i alle beskyttede områder bør friholdes for væsentlig fysisk forstyrrelse, herunder anlæg som havvindmøller, energiøer mv., skriver rådet på side 21. Og på side 63 kan man læse, at infrastruktur projekter som havvindmøller fører til direkte tab af marine levesteder.
   Sidste år vedtog et flertal i Folketinget, at der skal etableres en marin naturnationalpark i Lillebælt og Øresund. Den geografiske afgrænsning er endnu ikke fastlagt, men Biodiversitetsrådet, som blandt andet har til opgave at rådgive om naturnationalparkerne, skønner i rapporten, at de beskyttede områder i Lillebælt og Øresund i givet fald vil udvides med cirka 1.000 kvadratkilometer. Det betyder, at Lillebælt Syd Havvindmøllepark kan blive opført i et særligt beskyttet område, der ifølge Biodiversitetsrådet bør friholdes for havvindmøller.

 

9. december 2022

Debat om European Energy

European Energys opinionsundersøgelse i Assens Kommune har affødt artikler og debatindlæg.

 

24. november 2022

Assens Kommune står ikke bag Megafon undersøgelse

Megafon ringer for tiden til borgere i Assens Kommune for at spørge om deres holdning til havvindmølleparken Lillebælt Syd. Megafon har i nogle opkald givet indtryk af, at Assens Kommune også har bestilt undersøgelsen, men det passer ikke. Det er European Energy A/S, som står bag.
   Red Lillebælt har undersøgt sagen og modtaget følgende information fra Andreas Karhula Lauridsen, der er direktør for havvind i European Energy:

”Jeg kan bekræfte, at European Energy har bedt Megafon om at gennemføre en opinionsundersøgelse i nærområdet til Lillebælt Syd, hvilket er en fast praksis, som vi har for vores kystnære havvindmølleparker i forbindelse med, at vi forbereder offentlighedsfasen af projektet. Da borgere i Assens kommune vil blive naboer til havvindmøllerne, finder vi det helt naturligt også at spørge dem.
   Ifølge vores aftale med Megafon har de henvist til Lillebælt Vind som værende et samarbejde mellem European Energy og Sønderborg Forsyning. Til din orientering vedlægger jeg den formulering, som vi har aftalt med Megafon, at intervieweren anvender som indledning til interviewet:

Goddag, mit navn er_______________fra analysefirmaet MEGAFON.

Vi er i øjeblikket i gang med at gennemføre en undersøgelse i Assens Kommune om borgernes oplevelse af og holdning til vindmølleparken Lillebælt Syd, som Sønderborg Forsyning og den danske energivirksomhed European Energy arbejder på at opføre i den sydlige del af Lillebælt. Undersøgelsen gennemføres for European Energy, som er et energiselskab, der driver vind- og solcelleanlæg.”

Vi har rettet henvendelse til Megafon for at følge op på jeres henvendelse.”

 

4. november 2022

Møller højere end tilladt

Først garanterede Sønderborg Kommune, at havmøllerne i Lillebælt under ingen omstændigheder ville blive højere end 192 meter. Nu undersøger projektet, om man kan få lov at installere møller, der overskrider den maksimale højde på 250 meter i forundersøgelsestilladelsen. Hvis det imødekommes, bliver møllerne højere end tårnene på Storebæltsbroen.
   Møllehøjden blev drøftet på et møde i august i år, viser en aktindsigt fra Energistyrelsen. Der er tilsyneladende problemer med at skaffe møller, og på mødet bad projektselskabet, der i dag ejes ligeligt af Sønderborg Kommune og European Energy, om endnu en udskydelse af fristen for indsendelse af den endelige miljøkonsekvensrapport. Det er fire år siden, at den foreløbige rapport blev udarbejdet.
   Men måske er Energistyrelsens langstrakte tålmodighed ved at være brugt op. Styrelsen accepterer to måneders fristforlængelse til 16. december 2022, men bemærker samtidig, at ”grundet den allerede lange proces for parken, må der ved yderligere forsinkelse vurderes om parken skal fortsætte eller projektet skal bortfalde”.

 

19. april 2022

Havmølleparken i Lillebælt kan svække Forsvarets evne til at beskytte luftrummet

Den alvorlige sikkerhedspolitiske situation har sat nyt fokus på de betydelige gener, som en havmøllepark i det sydlige Lillebælt ifølge Forsvaret selv vil skabe for radaranlæggene, der overvåger og beskytter flybasen i Skrydstrup. Læs mere om problemstillingen i dette indlæg i Avisen Danmark.

19. november 2021

Styrket kommunalpolitisk modstand mod havmølleparken

Den i forvejen massive modstand i byrådet i Assens mod havmølleparken i Lillebælt er blevet endnu mere udtalt efter kommunalvalget. I det kommende byråd er der efter alt at dømme kun to ud af 29 medlemmer, som går ind for projektet. I det gamle var der fire for og 25 imod.
   Også i Sønderborg er der en begyndende modstand. For første gang blev en kandidat, som er lodret imod havmølleplanen, valgt i byrådet, og flere andre politikere satte i valgkampen spørgsmålstegn ved projektet. Der er dog indtil videre stadig stor opbakning i det nye byråd, men det er modsat tidligere blevet legitimt at diskutere fornuften i et gigantisk vindkraftværk, som har udløst krig med befolkningen og politikerne i Assens. I Red Lillebælt tillod vi os at blande os i debatten med et indlæg i den sønderjyske presse.
   Planen om en havmøllepark stod i det hele taget højt på listen over vigtige emner i valgkampen. Ved Valgfolkefesten i Arena Assens var det blandt de tre spørgsmål, som borgerne via afstemninger på TV2 Fyn og i Fyens Stiftstidende havde udvalgt som de vigtigste.

15. juli 2021

Red Lillebælt vinder anke over Energistyrelsen og Sønderborg Forsyning

Energiklagenævnet har bestemt, at Red Lillebælt skal have aktindsigt i to dokumenter, som Sønderborg Forsyning og Energistyrelsen ønskede at hemmeligholde. Nævnet slår fast, at det ikke er godtgjort, at udlevering af oplysningerne vil have væsentlig økonomisk betydning for selskabet.
   Dokumenterne afslører, at Sønderborg Forsyning har været i forhandling med HOFOR Vind A/S (ejes af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) om at indtræde som 50 % kapitalejer i datterselskabet Lillebælt Vind A/S, der skal stå for opførelse og drift af den kystnære havmøllepark i Lillebælt. I den forbindelse har det været nødvendigt for Sønderborg Forsyning at få vished i Energistyrelsen for, at man fortsat kan operere under de gamle bestemmelser for kystnære havmøller. I modsat fald vil kommuner inden for 15 km afstand, herunder Assens, efter den nugældende lovgivning kunne nedlægge veto mod havmølleparken.
   Energistyrelsen nåede aldrig at tage stilling til Sønderborg Forsynings henvendelse, idet samarbejdet med HOFOR Vind A/S blev afbrudt. I stedet har Sønderborg Forsyning for nylig indledt et samarbejde med European Energy om at indtræde som 50 % procent kapitalejer i Lillebælt Vind A/S. Parterne har, så vidt Red Lillebælt er informeret, ikke oplyst offentligheden, om man på forhånd har fået Energistyrelsens tilladelse til at operere under de gamle bestemmelser og dermed undvige den kommunale vetoret, som et enigt Folketing har vedtaget.
   Assens Kommune har tidligere klaget til Energiklagenævnet over Sønderborg Forsynings overdragelser af forundersøgelsestilladelsen til skiftende interne selskaber. Assens Kommune mener, der kan være tale om egentlige ejerskifter, og i så fald træder vetoretten i kraft. Både Energistyrelsen og energiminister Dan Jørgensen mener, at der er tale om koncerninterne overdragelser, som ikke udløser vetoret. Nævnet behandler i øjeblikket kommunes klage.
   De ny oplysninger viser, at Sønderborg Kommune er i tvivl, om de kan gennemføre projektet uden at den kommunale vetoret træder i kraft, når de ønsker at dele ejerskabet med en ekstern partner.
   De hemmeligholdte dokumenter kan læses her.

8. juni 2021

Kommunerne får vetoret mod fremtidige kystnære havmølleprojekter

Den udbredte lokale folkelige modstand mod kystnære havmøller har nu resulteret i, at Folketinget indfører en kommunal vetoret ud til 15 kilometer fra kommunegrænsen. Desværre gælder vedtagelsen ikke projekter, som allerede er i forundersøgelse. Derfor kan Assens Kommune ikke bruge bestemmelsen til at stoppe Lillebælt Syd Havmøllepark.
   Men vedtagelsen af den nye regel udstiller nok en gang Sønderborg Kommunes ligegyldighed over for havmølleparkens påvirkning af fynske naturværdier og den stærke kommunale og folkelige modstand. Op til 250 meter høje møller kommer til at stå kun fire kilometer fra kysten ved Helnæs, fordi Sønderborg klynger sig til en gammel ansøgning på et lovgrundlag, der for længst er afskaffet.
   Borgmesteren i Assens Kommune, Søren Steen Andersen, medvirkede i dette radioprogram på DR om den nye vetoret.   

9. maj 2021

S spidskandidat er modstander af havmølleparken

Poul-Erik Svendsen, Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Assens Kommune, besøgte Helnæs og tog stærk afstand fra planen om en havmøllepark i Lillebælt (klik på billedet for at forstørre)

Står det til Poul-Erik Svendsen, Socialdemokratiets spidskandidat ved kommunalvalget, skal planen om en havvindmøllepark i Lillebælt skrottes. Det tilkendegav borgmesterkandidaten, da han fredag den 7. maj besøgte Helnæs på invitation af Red Lillebælt.
   Det betyder efter alt at dømme, at det kommende byråd uanset blåt eller rødt flertal fastholder en næsten enstemmig modstand mod projektet.
   Poul-Erik Svendsen gav sig god tid til at studere forholdene i området for med egne øjne at danne sig et førstehåndsindtryk af konsekvenserne af op til 220 meter høje vindmøller tæt på kysten ved unikke steder som Helnæs Fyr, Maden og Bobakkerne. Oplevelsen gjorde kun hans modstand endnu stærkere.
   Samtidig betonede han, at alle kommuner må bidrage til den grønne omstilling. Overgangen til bæredygtig energi skal fremmes, men ikke på bekostning af uerstattelige naturværdier. Især ikke, når der som i tilfældet Lillebælt Syd Havmøllepark, er gode alternative placeringer langt ude på åbent hav.

29. april 2021

Så kom sandheden frem

Skærmbillede fra www.lillebaeltsyd.dk 20. april 2021 (klik på billedet for at forstørre teksten)

Efter at Red Lillebælt har påpeget Sønderborg Forsynings misinformation omkring møllehøjder, tidsplaner og linjeføring for landanlæg har selskabet skyndt sig at rette hjemmesiden, så den er kommet i overensstemmelse med sandheden. Nemlig at der nu planlægges møller op til 220 meter, at projektet er mindst tre år forsinket, og at linjeføringen på land er flyttet fra Åbenrå til Fynshav. Fakta, som selskabet kendte allerede for cirka et halvt år siden, viser aktindsigter.
   Alligevel hævdede man indtil for et par dage siden, at ”vindmøllerne i Lillebælt Syd bliver således under ingen omstændigheder højere end 192,5 meter”. Det fremgår af skærmbilledet her, som er hentet på projektets hjemmeside 20. april 2021.
   Forundersøgelsestilladelsen åbner for møller op til 250 meters højde, og det viser sig altså, at man på ingen måde kan udelukke, at møllerne faktisk ender med at blive så høje. Hvilket Red Lillebælt hele tiden har fastholdt.  
   Tårnene på Storebæltsbroen er 254 meter høje.

20. april 2021

Sønderborg hemmeligholder dokumenter

Offentligheden må ikke få at vide, hvad der gemmer sig i to dokumenter om Lillebælt Syd Havvindmøllepark, som Sønderborg Forsyning har sendt til Energistyrelsen. Begrundelsen er, at det vil være til skade for Sønderborg Forsynings fremtidige økonomiske og forretningsmæssige forhold.
   Red Lillebælt har klaget over afslaget på aktindsigt, men Energistyrelsen fastholder afgørelsen, som også betyder, at foreningen end ikke har ret til partshøring. Red Lillebælt har derfor nu anket sagen til Energiklagenævnet.
   Indtil videre må offentligheden altså nøjes med at gætte på, hvad der gemmer sig bag aktnummer 335 med den kryptiske betegnelse ”DLAP-DK-Worksite.FID7975669” og aktnummer 336 med betegnelsen ”Kvittering for modtagelse af mail den 27. januar 2021 om tilbagetrækning af henvendelse”.
   Sønderborg Forsyning skriver selv på havmølleprojektets hjemmeside, at etablering af en vindmøllepark ”har helt naturligt stor interesse i offentligheden. Det er vigtigt for Sønderborg Forsyning at være lydhør og sikre en ordentlig proces”.
   Hvis korrekte oplysninger er en forudsætning for at sikre en ordentlig proces, må det konstateres, at hjemmesiden på flere punkter fejlinformerer. For eksempel er kabelføring til Åbenrå opgivet til fordel for landanlæg ned over Als til Fynshav. Oplysninger om projektets tidslinje er stærkt forældede. Og sidst men ikke mindst skriver man, at ”vindmøllerne i Lillebælt Syd bliver således under ingen omstændigheder højere end 197,5 meter”. Der arbejdes nu med planer om 220 meter høje møller (se nedenfor 2. april 2021 “Møllerne vokser til 220 meters højde”).
   Red Lillebælt gjorde allerede i slutningen af 2020 Energistyrelsen opmærksom på den fejlagtige information af offentligheden, men styrelsen svarede, at ”de oplysninger projektudvikler offentliggør er Energistyrelsen uvedkommende”.

17. april 2021

En fantastisk udsigt vi ikke må ødelægge

Jane Heitmann ved Bobakkerne på Helnæs (klik på billedet for at forstørre)

Folketingsmedlem Jane Heitmann (V) er stærk modstander af planen om at opføre en kystnær havmøllepark i det sydlige Lillebælt.  Den vil spolere en helt enestående natur, siger hun og appellerer til Sønderborg Kommune om at standse projektet.
   Red Lillebælt har inviteret alle fynskvalgte folketingsmedlemmer på sightseeing i de fredede områder, som får direkte udsigt til vindkraftværket helt ned til kun fire kilometers afstand. Lørdag den 17. april besøgte Jane Heitmann lokaliteterne på Helnæs og lovede, at hun vil gøre alt, der står i hendes magt, for at forhindre projektet. 
   Det er også dårligt naboskab, pointerede hun, når man påtvinger Assens Kommune et så indgribende anlæg, som byrådet gentagne gange har forsøgt at få standset.

2. april 2021

Møllerne vokser til 220 meters højde

Sønderborg arbejder nu med planer om at bygge op til 220 meter høje møller.  Det er i strid med den foreløbige miljøkonsekvensrapport, som gælder møller op til 197 meter, og som er den højde, Sønderborgs borgmester gentagne gange har udtalt ville blive den maksimale.
   Red Lillebælt har hele tiden fastholdt, at forundersøgelsestilladelsen omfattede møller op til 250 meter, og det viser sig nu, at man faktisk gør brug af denne ret.
   En aktindsigt viser, at Sønderborg Forsyning har meddelt Energistyrelsen, at “det nye scenarie alene kræver en opdatering af miljøkonsekvensrapporten, hvilket er skrivebordsarbejde. Der er således ikke tale om nye forundersøgelser”.
   Energistyrelsen vurderer dog, at en opdateret miljøkonsekvensrapport “muligvis skal i fornyet teknisk myndighedshøring, da der er tale om nye påvirkninger af støj, visuelle faktorer samt eventuelt fugle”.

28. marts 2021

Assens Kommune anker afgørelse om indsigelsesret

Assens Kommune vil have energiminister Dan Jørgensen og ministeriets jurister til at granske det afslag på indsigelse mod havvindmølleparken, som Energistyrelsen for nylig meddelte kommunen.  Hvis forundersøgelsestilladelse til et havmølleprojekt skifter ihændehaver, udvides nabokommuners ret til indsigelse fra fire til 15 kilometer under visse betingelser. Forundersøgelsestilladelsen til Lillebælt Syd Havmøllepark har skiftet ihændehaver mindst tre, måske fire gange. Først var det tilsyneladende Sønderborg Holding A/S, dernæst Sønderborg Forsyningsservice A/S, derefter Lillebælt Vind A/S og nu igen Sønderborg Forsyningsservice A/S. Det står ikke klart, hvorfor disse skift er foretaget.
   Energistyrelsen henviser til, at der er tale om koncerninterne overdragelser mellem datterselskaber. Men Assens Kommune fastholder i et brev til ministeren, at der er tale om selvstændige juridiske enheder med hvert sit formål for driften. Lillebælt Vind A/S har således blandt andet til formål at sælge aktier til privatpersoner og virksomheder uden for Sønderborg Forsyning A/S ejerkreds. 
   Hør borgmester Søren Steen Andersen begrunde kommunens holdning i P4 Fyn.

 

Energiministeren afviser indsigelse

Energiminister Dan Jørgensen og Energistyrelsen har afvist den indsigelse, som byrådet i Assens for nylig gjorde gældende over for havvindmølleparken i Lillebælt. Borgmester Søren Steen Andersen vil dog fortsat arbejde på at få stoppet projektet til fordel for mindre naturødelæggende og mere energiøkonomiske vindkraftanlæg langt ude på havene omkring Danmark.
   Se ministeren, borgmesteren, og Red Lillebælts formand kommentere sagen i TV2/Fyn.

 

Assens Kommune gør indsigelse mod havmølleparken

Byrådet i Assens håber, at en undtagelsesbestemmelse i loven om vedvarende energi kan stoppe havmølleparken i Lillebælt.
   De enorme vindmøller skal placeres blot fire km fra Helnæs, og det kan kun lade sig gøre, fordi Sønderborg Kommune påberåber sig retten til at bruge en gammel tilladelse, udstedt før grænsen for kommunal indsigelse blev udvidet til 15 km af et enigt Folketing.
   Indsigelsen er stilet til klimaminister Dan Jørgensen, som oplyser, at Energistyrelsens jurister i øjeblikket behandler sagen.
   TV2/Fyn bragte 28. januar 2021 et indslag om emnet med borgmester Søren Steen Andersen og Asthon Funck, formand for Red Lillebælt.

 

Nytårshilsen til politikere i Folketinget og byrådet

Red Lillebælt har sendt en nytårshilsen til de 15 folketingsmedlemmer, der er valgt på Fyn. Også medlemmerne af Assens Byråd har fået en hilsen med ønsket om et fortsat fokus på at forhindre opførelsen af havmølleparken.
   I henvendelsen gøres der opmærksom på, at truslen om enorme havmøller kun fire kilometer fra kysten har hængt over hovedet på borgerne i nu mere end tre år. Desuden fremhæves kraftværkets umiddelbare nærhed til Natura 2000 beskyttede områder og store fredede arealer på Helnæs og ved Aa, som tiltrækker mange fynboer og turister fra ind- og udland.
   Samtidig pointeres det over for politikerne, at Sønderborg Kommune har valgt at ignorere Folketingets vedtagelse af kommunal indsigelsesret op til 15 km fra kysten.

 

Offentlig høring tidligst ultimo 2020

Energistyrelsen oplyser til DR Syd, at man tidligst forventer at igangsætte den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark ultimo 2020. Det viser en aktindsigt til Red Lillebælt.
   Projektet er stærkt forsinket. Udover Forsvarets krav om en grundig undersøgelse af behovet for afværgeforanstaltninger er der komplikationer i planlægningen af landanlæggene, som er delt i to. Det ene – fra havmølleparken til Nordals – skal bygges af Sønderborg Forsyning med Energistyrelsen som godkendende myndighed. Det andet – fra Nordals til Åbenrå – skal bygges af Energinet med Miljøstyrelsen som godkendende myndighed.
   Sønderborg Forsyning spurgte i foråret 2020 myndighederne, om man måtte sende den allerede udarbejdede miljøkonsekvensundersøgelse af selve havmølleparken i høring her og nu. Men det frarådede såvel Miljøstyrelsen som Energistyrelsen, da havmøllepark og landanlæg udgør ét samlet projekt. En opsplitning kunne risikere at blive underkendt i Energiklagenævnet, pointerede de to myndigheder.

 

Ansvarlig grøn omstilling

Dagbladet Politiken udgav 28. august 2020 annoncetillægget Grøn Omstilling. Heri havde koordinationsgruppen Bevar Danmarks Kystnære Havmiljøer, som Red Lillebælt er med i, en annonce med titlen Hvordan sikres en ansvarlig grøn omstilling? I samme tillæg havde Ole Nyvold, som er talsperson for koordinationsgruppen og formand for Beskyt Jammerland Bugt, en artikel med titlen Bevar Danmarks Kystnære Havmiljøer.

 

Fokus på modstanden mod havmølleparken

Fyens Stiftstidende bragte 15. og 25. august 2020 fyldige artikler om modstanden mod havmølleparken i det sydlige Lillebælt. Såvel Red Lillebælts formand som borgmesteren i Sønderborg blev interviewet. Adgang til artiklerne kræver abonnement. De fleste biblioteker kan skaffe adgang.

 

Forsvarets krav om afværgeforanstaltninger

Forsvarets oplysninger om, at der må forventes krav om afværgeforanstaltninger over for Forsvarets radarer, har medført, at det nu undersøges, hvordan disse afværgeforanstaltninger skal etableres – og hvad de koster. TV2/Fyn bragte 9. august 2020 et indslag om emnet med deltagelse af Red Lillebælts formand Asthon Funck, borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen og borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen.

 

To sandheder om Lillebælt Syd Vindmøllepark

Sønderborgs borgmester indrømmer nu for første gang sort på hvidt, at der kommer vindmøller i Lillebælt, fordi kommunens egne borgere ikke vil have dem som naboer på land. Og Erik Lauritzen anerkender også, at Sønderborg kommune i stedet for kunne vælge at købe andele i en af de kommende havmølleparker. Indrømmelserne står at læse i artiklen “Danmarks klimaduks: Sønderborg er halvvejs mod CO2-neutralitet” på Ingeniørforeningens hjemmeside, Ing.dk, 5. januar 2020. Red Lillebælts bestyrelse reagerede med dette debatindlæg i Jydske Vestkysten og Avisen Danmark.